ONS UITGANGSPUNT

De SGP-ChristenUnie heeft de Bijbel als uitgangspunt. Op basis van Bijbelse waarden en normen maken wij keuzes in het besturen van onze gemeente.

ONZE 10 SPEERPUNTEN

De SGP-ChristenUnie staat met het programma ‘Bouwen & Bewaren’ voor:

 1. Het dorpse karakter van Hendrik-Ido-Ambacht bewaren: ruimte, rust (ook op zondag), veiligheid, groen en sociale samenhang.
 2. Het bewaren van onze zelfstandigheid: geen herindeling, wel goede samenwerking binnen de regio.
 3. Het bouwen en bewaren van veilige en groene woonwijken, met betaalbare woningen en voorzieningen voor oud en jong, waaronder een nieuw Jeugdspeelpark.
 4. Het bouwen van nieuwe, bereikbare en veilig ingepaste scholen, goed gespreid over de gemeente.
 5. Het bewaren van keuzevrijheid in de zorg: iedere zorgvrager mag kiezen voor een zorgverlener die aansluit bij de eigen levensovertuiging.
 6. Het bouwen van veilige wegen en verbetering van de bereikbaarheid vanaf de snelwegen.
 7. Duurzaam bewaren van natuur en milieu door stimuleren van milieuvriendelijk gedrag.
 8. Verder bouwen aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers.
 9. Het bouwen aan een toekomstbestendig zwembad De Louwert, zo mogelijk samen met Zwijndrecht.
 10. De balans bewaren tussen goede voorzieningen en acceptabele lastendruk voor de burgers door gezond financieel beleid

3-ambachtse-identiteit-dsc02707-300De SGP-ChristenUnie staat voor:

 • Handhaving en versterking van de identiteit en behoud van zelfstandigheid.
 • Een rustige woon- en leefomgeving, waarin inwoners niet of nauwelijks gehinderd worden door evenementen die geluidsoverlast veroorzaken.
 • Handhaving van de zondagsrust (geen winkelopenstelling en geen evenementen en festiviteiten op zondag).
 • Respect voor mensen met gewetensbezwaren, o.a. voor (bijzondere) ambtenaren (burgerlijke stand) met gewetensbezwaren, die daardoor bepaalde taken niet kunnen uitvoeren.
 • Continuering en optimalisatie van de bestaande samenwerking binnen de Drechtsteden.

4-kwaliteit-wonen-en-leven-dsc02685-300De SGP-ChristenUnie staat voor:

 • Aantrekkelijke en leefbare woonwijken.
 • Handhaving van het groene karakter van de gemeente, o.a. door (intensief toezicht op) goed onderhoud van het openbaar groen).
 • —Handhaving en natuurlijke inpassing van het Perenlaantje in De Volgerlanden-Oost.
 • —Herontwikkeling van delen van de wijk alleen op basis van goed overleg met en betrokkenheid van de inwoners/omwonenden.
 • —Bij herontwikkeling wordt alleen hoogbouw toegestaan die afgestemd is op de omringende bebouwing (geen hoogbouw hoger dan de bestaande bouw = maximaal 7 bouwlagen).
 • —De ontwikkeling van nieuwe scholenclusters op centrale plekken binnen de gemeente.
 • —De ontwikkeling van een zorgvoorziening/zorgcentrum binnen elke wijk.
 • —Goed bereikbare voorzieningen, die qua omvang afgestemd zijn op de maat van de wijken en voorzien zijn van voldoende (gratis) parkeerplaatsen.
 • —Versterking van het verblijfskarakter van winkelcentrum De Schoof en realisatie van nieuwe (gratis) parkeergelegenheid aan de zuidwestelijke zijde.
 • —Aantrekkelijke en goed onderhouden speelvoorzieningen, evenwichtig gespreid over de gemeente.
 • —Ruimte voor huisvesting van kwetsbare groepen.
 • —Inzet van toezichthouders op het tegengaan van oneigenlijk gebruik van parkeerplaatsen voor aanhangwagens en caravans.
 • —Stimulering van de woningmarkt door het bieden van diversiteit in bouwtypen, opdrachtgeverschap en financieringsvormen.

4-wijk-en-buurtgericht-werken-dsc02658-300De SGP-ChristenUnie staat voor:

 • Het ‘kennen en gekend worden’ binnen de wijk waarin men woont.
 • Een voortrekkersrol voor de gemeente bij de inschakeling van inwoners bij het leefbaar houden van hun wijk; het bevorderen van deelname door wijkbewoners.
 • Samen met de bewoners initiatieven ontplooien en vraagstukken uit de betreffende wijk of buurt op dit niveau met elkaar te bespreken en oplossen.
 • Aanpak van problemen in wijken in overleg met de bewoners (zoals overlast van hangjongeren, parkeerproblemen, inrichting groenvoorzieningen, speelplaatsen).

5-de-volgerlanden-dsc04947-300De SGP-ChristenUnie staat voor:

 • Een aantrekkelijke, groene en ruim opgezette woonwijk.
 • Voldoende, goed bereikbare en ruim opgezette voorzieningen voor het basisonderwijs waarin de verschillende scholen duidelijk hun eigen plek hebben.
 • Het bevorderen van de veiligheid in de wijk tijdens het bouwen, met name ook rond de scholen.
 • Focus op het onderhoud van de wijk, nu een groot deel van de wijk gerealiseerd is, om de gewenste woon- en leefkwaliteit te blijven garanderen.
 • Een juiste mix tussen woningen voor de hogere inkomensgroepen en betaalbare woningen in de sociale sector.
 • Het bouwen van voldoende woningen voor starters.
 • Het bouwen van levensloopbestendige woningen voor senioren: betaalbaar en geschikt om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen.
 • De aanleg van gevarieerde (nette/ruige) speelvoorzieningen voor de jeugd.

6-veiligheid-dsc04890-300De SGP-ChristenUnie staat voor:

 • Handhaving van gezag en openbare orde.
 • Stevige aanpak van overlastgevende jongeren.
 • Verbetering van de communicatie over de aanpak van overlastgevers richting buurtbewoners.
 • Zichtbare aanwezigheid op straat van (wijkgebonden) politiefunctionarissen en toezichthouders.
 • Beleid ter voorkoming van vandalisme, inbraken en diefstallen.
 • Controle op overtreding van wetgeving, voorkomen van gedoogsituaties.
 • Hoge prioriteit voor het oplossen van geweldsdelicten en woninginbraken.
 • Particuliere beveiliging van bedrijfsterreinen en winkelcentra.
 • De inzet van cameratoezicht op plaatsen waar sprake is van extreme overlast en/of vandalisme.

7-brandweer-dsc04909-300De SGP-ChristenUnie staat voor een Brandweerorganisatie:

 • Die beschikt over materieel dat a) aan de gestelde eisen voldoet; b) tijdig inzetbaar is.
 • Waarvoor de huidige kazerne als uitrukpunt gehandhaafd blijft.
 • Met een goede rechtspositie voor beroepskrachten en vrijwilligers.
 • Die hoge prioriteit geeft aan de werving en opleiding van nieuwe vrijwilligers en beroepskrachten.
 • Met voldoende tijd en middelen voor verlening van gebruiksvergunningen aan bedrijven en instellingen.

De SGP-ChristenUnie staat voor wat betreft de verkeersveiligheid voor:

 • Veilige schoolroutes voor onze schoolkinderen.
 • Het stimuleren van de betrokkenheid van ouders bij het brengen en halen van hun kinderen, o.a. door inzet als klaar-overs bij zebrapaden op gevaarlijke punten.
 • Veilige kruisingen en aanleg van fietsveilige rotondes.
 • ‘Geboden toegang' aan ouderen en gehandicapten door middel van overzichtelijke oversteekplaatsen, goede op- en afritten bij trottoirs en geleideroutes voor blinden en slechtzienden.
 • Doeltreffend onderhoud van openbare verlichting en openbaar groen, voor een goed overzicht langs wegen, op kruispunten en in gevaarlijke bochten.

8-milieu-en-duurzaamheid-dsc02677-300De SGP-ChristenUnie staat voor:

 • De opstelling van een programma Duurzaamheid.
 • Een duurzame voorbeeldfunctie van gemeentelijke instanties.
 • Stimuleren van hergebruik van materialen: inzameling van oud papier (en verbetering van de papierinzameling), glas en kleding.
 • Stimuleren en facilitering van (vestiging van) kringloopwinkels
 • Stimuleren van goede afvalscheiding door bewustmaking en door een ruim aanbod van verzamelplaatsen per afvalsoort.
 • Stimuleren van zelf composteren van groente-, fruit-, en tuinafval.
 • Een afvalscheidings/grondstoffenbeleid dat de landelijke milieudoelstellingen realiseert, zoveel mogelijk binnen de kaders van het huidige systeem, dat naar tevredenheid functioneert.
 • Stimuleren van afvalscheiding door het gratis aanbieden van minicontainers voor oud papier.
 • Stimuleren van duurzaam gedrag, zoals het opruimen van zwerfvuil o.a. tijdens een gemeentelijke schoonmaakdag.
 • Stimuleren van een duurzame ontwikkeling van bedrijventerreinen door de invoering van een ecopremie.
 • Plaatsing van oplaadpunten voor elektrische fietsen op centrale plaatsen in de gemeente.

9-economie-dsc02638-300De SGP-ChristenUnie staat voor:

 • Zondagssluiting van winkels om personeel en inwoners rust te geven. Omdat elke gemeente nu vrij is in de wijze van omgang met de openstelling op zondag, dient er beleid opgesteld wordt, dat de gewenste zondagsrust als uitgangspunt neemt.
 • Versterking van de positie van hoofdwinkelcentrum De Schoof door verbetering van het verblijfskarakter (waaronder gedeeltelijke overkapping) en uitbreiding van (gratis) parkeerplaatsen aan de zuidwestelijke zijde van het winkelgebied. Wij zijn voor uitbreiding van De Schoof, indien deze uitbreiding niet ten koste gaat van het wijkwinkelcentrum Hoog Ambacht in de Volgerlanden en de buurtwinkelcentra aan de Reeweg en het Louwersplein.
 • Versterking van de positie van de weekmarkt bij de Schoof, o.a. door een nieuwe inrichting van de weekmarkt.
 • Het opknappen van het verouderde bedrijventerrein Antoniapolder met daarin aandacht voor een fraaie en verkeersveilige entree van onze gemeente.
 • Ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein Ambachtsezoom op een duurzame wijze. Duurzame ondernemers worden gestimuleerd door de invoering van een ecopremie.
 • Tegengaan van verpaupering van de Noordoevers door het stimuleren van (tijdelijke) vestiging van bedrijven.
 • Promotie van onze bedrijventerreinen gezamenlijk met de andere Drechtsteden.
 • Het collectief beveiligen van bedrijventerreinen.
 • Actief meedenken en meewerken aan plannen van ondernemers die leiden tot meer banen.
 • Terugdringen van overbodige regels in procedures.  
 • Stimuleren van de vestiging  van een bedrijvencentrum voor startende ondernemers.
 • Terugdringen van de administratieve lastendruk voor bedrijven, o.a. door de opgestelde regels goed tegen het licht te houden.
 • Een goede communicatie tussen bedrijven en het gemeentebestuur.
 • Verruiming van mogelijkheden voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen bij de actualisatie van bestemmingsplannen.

10-mobilteit-en-bereikbaarheid-dsc02719-300De SGP-ChristenUnie staat voor:

 • Een verdere verbetering van de aansluiting van de gemeente op de A16.
 • Verbetering van de aansluiting op de A15 door het rechtstreeks aansluiten van de Antoniuslaan op het Noordeinde en de aanpak van de aansluiting van het Noordeinde op het brugtracé.
 • Snelle verplaatsing van de waterbushalte naar een goed bereikbare, aantrekkelijke en sociaal veilige plaats langs de Noordoever. De nieuwe halte moet voorzien worden van voldoende parkeerplaatsen voor fietsen en auto’s.
 • Verdere uitvoering van het programma ‘Duurzaam veilig’: doorgaande verkeersroutes zoveel mogelijk buiten de woonwijken, veilige schoolroutes, uitbreiding van het aantal 30 km-zones, verkeersremmende en snelheidsbeperkende maatregelen waar nodig en mogelijk.
 • Veilige kruisingen en aanleg van nieuwe fietsveilige rotondes op gevaarlijke kruispunten, zoals de kruising Weteringsingel-Reeweg en de kruising Weteringsingel-Hoge Kade.
 • Verbetering van het openbaar vervoernetwerk door het maken van goede overstapmogelijkheden.
 • Aanpak van parkeeroverlast in wijken en buurten, in overleg met en inschakeling van bewoners.
 • Openbaar toegankelijke fiets- en voetpaden langs de oevers van het Waaltje en de Noord.
 • Realisatie van een bewaakt vrachtwagenparkeerterrein, bij voorkeur in privaat beheer.

11-welzijn-en-zorg-dsc02675-300De SGP-ChristenUnie staat ten aanzien van welzijn en zorg voor:

 • Terughoudendheid en strenge procedurele toetsing ten aanzien van verlenen van subsidies aan welzijnsinstellingen.
 • Geen subsidie aan instellingen, die de zondagsrust verstoren of godslasterlijke uitvoeringen geven.
 • Goede contacten tussen het Centrum voor Jeugd en Gezin en maatschappelijke partners als het onderwijs, politie en jeugdzorg.
 • Grotere inzet van wijkbewoners voor hun naasten door middel van vrijwilligerswerk en participatie in projecten in de wijk.
 • Keuzevrijheid van ouders ten aanzien van het peuterspeelzaalwerk, dat de gemeente subsidieert.

De SGP-ChristenUnie staat in het kader van decentralisatie voor:

 • Het goed regelen van de toegang tot zorg.
 • Samen met zorg- en welzijnsorganisaties sociale wijkteams inzetten om snel en preventief problemen te signaleren en aan te kunnen pakken.
 • Het  uitgangspunt dat burgers optimaal gebruik dienen te maken van het sociale netwerk uit hun omgeving, het gebruik van mantelzorg willen wij stimuleren. Vanzelfsprekend is de gemeente bereidt te helpen en ondersteunen waar nodig.
 • Een divers en representatief aanbod van zorg. Daarbij vinden wij het belangrijk dat burgers zorg en ondersteuning kunnen ontvangen die in overeenstemming is met hun levensovertuiging.
 • Een eerlijke verdeling van het beschikbare geld. De gemeente krijgt namelijk één budget en mag zelf bepalen op welke wijze het geld het best kan worden uitgegeven.
 • Als de zorgverlening voor de burger beter wordt, en het kostenbesparend werkt zijn wij voor regionale samenwerking met andere gemeenten om de uitvoering van deze decentralisaties mogelijk te maken.
 • Het inzetten van burgers met een uitkering als vrijwilliger. Op deze wijze doen zij iets voor anderen, leveren een tegenprestatie voor hun uitkering en ontvangen een stuk waardering.

De SGP-ChristenUnie staat ten aanzien van jongeren voor:

 • Vrijheid van ouders bij de keuze voor een organisatie die hen ondersteuning geeft bij de opvoeding van hun kinderen.
 • Een betere aansluiting voor jongeren tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.
 • Voldoende en betaalbare huur- en koopwoningen voor jongeren.
 • Het bouwen van een zorgnetwerk voor onze jongeren, met een actieve aanpak van alcohol- en drugsverslaving.

De SGP-ChristenUnie staat ten aanzien van ouderen voor:

 • Realisatie van levensloopbestendige woningen, waarin ouderen zolang mogelijk zelfstandig kunnen wonen.
 • Goede beschikbaarheid en toegankelijkheid van voorzieningen, waaronder woonzorgcentra, voor ouderen in de buurt.

De SGP-ChristenUnie staat ten aanzien van zorg voor:

 • Keuzevrijheid van cliënten: iedere zorgvrager mag kiezen voor een zorgverlener die aansluit bij zijn of haar levensovertuiging.
 • Goede samenwerking tussen de gemeente en het Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB). Hierdoor wordt inzicht in vraag en aanbod van (tijdelijke) zorg bevorderd.
 • Het realiseren van een sluitende keten van wonen en (mantel)zorg (aanleun)woningen, zorgcentra (met verzorging en verpleging).
 • De ontwikkeling van een zorgvoorziening/zorgcentrum binnen elke wijk.

12-volksgezondheid-dsc04934-300De SGP-ChristenUnie staat voor:

 • —Participatie in het Project Hartveilig.
 • Uitbreiding van het aantal AED’s binnen de gemeente.

13-accomodaties-dsc05036-300De SGP-ChristenUnie staat voor:

 • Een helder en compleet accommodatiebeleid, waarin ingezet wordt op multifunctioneel gebruik, beschikbaarheid en betaalbaarheid van de voorzieningen voor alle inwoners. Het  beheer van de accommodaties kan uitbesteed worden.
 • Verplaatsing van het Jeugdspeelpark naar het recreatiegebied Sandelingen-Ambacht, in combinatie met uitbreiding in oppervlakte en activiteiten.
 • Vernieuwing en uitbreiding (binnenbad) van zwembad De Louwert. Bij voorkeur samen met de gemeente Zwijndrecht, maar dat alleen onder acceptabele (financiële) condities.
 • Cascade (cultureel centrum en sporthallen) dat primair beschikbaar en betaalbaar is voor de vele Ambachtse verenigingen die gebruik willen maken van deze accommodaties.
 • Concentratie van alle buitensporten op het uniek centraal gelegen sportpark Schildman.
 • Het bevorderen van sluiting van alle accommodaties voor sport en recreatie op zondag.

logo-socd-vierkant-250De SGP-ChristenUnie staat voor:

 • Focus op toeleiding naar regulier werk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.  
 • Het stimuleren van het gebruik van regelingen, die de lastendruk voor minima kunnen verminderen.
 • Het stimuleren van vrijwilligerswerk om sociaal isolement te voorkomen en integratie in de maatschappij te bevorderen.
 • Een blijvende prioriteit voor de voorkoming van fraude en fraudebestrijding (SDD).
 • Een pleidooi voor een (blijvend) soepel optreden richting bijstandsgerechtigde alleenstaande ouders met kinderen tot 12 jaar (SDD).
 • Een proactieve houding richting de regionale sociale dienst (SDD), waarbij de belangen van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht en de andere deelnemende gemeenten op een zo goed mogelijke wijze worden gewaarborgd.

15-onderwijs-dsc02647-300De SGP-ChristenUnie staat voor:

 • Onderwijs dat rekening houdt met het gezin als pijler van de samenleving.
 • Aandacht voor normen en waarden in het onderwijs.
 • Bevordering van een goede samenwerking tussen de basisscholen, terwijl de identiteit van elke school onaangetast blijft.
 • Realisatie van nieuwe, goed bereikbare en veilig ingepaste scholenclusters in de wijken. In de komende periode dient het scholencluster voor de buurten Volgerlanden-Oost, Kruiswiel en Dorp gerealiseerd te worden op de plaats van het huidige Jeugdspeelpark.
 • Nastreven van het concept ‘Brede school’, waarbij ruimte is voor de identiteit van elke school met haar samenwerkingspartners, zoals schoolbegeleiding en zorgverlening.
 • Een zorgvuldige overdracht van het (buiten)onderhoud door de gemeente aan de scholen.
 • Handhaving van het schoolzwemmen.

16-samenwerking-drechtsteden-dsc02712-300De SGP-ChristenUnie staat voor:

 • Handhaving van het eigen karakter en de identiteit van de zes deelnemende gemeenten in de regio Drechtsteden.
 • Continuering van de zelfstandigheid van de deelnemende gemeenten.
 • Consolidatie van het ingezette beleid. Er dient ruimte te zijn voor nieuwe ontwikkelingen, maar men zal vanuit Drechtsteden terughoudend moeten zijn met nieuwe grote projecten.
 • Heldere communicatie over de vruchten van de regionale samenwerking door de afzonderlijke gemeenten.
 • Optimale dienstverlening aan burgers en ondernemers door de Drechtstedelijke organisaties als de Sociale Dienst Drechtsteden en de Regionale Ontwikkelings Maatschappij Drechtsteden.

17-financien-dsc04868-300De SGP-ChristenUnie staat voor:

 • Voorzichtig begroten;
 • Reserves zo min mogelijk gebruiken;
 • Belastingen laag houden;
 • Lasten eerlijk verdelen;
 • Scherp risicobeleid.

Inschrijven
 1. De gemarkeerde velden hebben wij nodig
 2. Naam*
  Ongeldige invoer
 3. Emailadres*
  Ongeldige invoer
 4. Telefoonnummer (zonder streepje)
  Ongeldige invoer
 5. Ik wil lid worden van


  Ongeldige invoer
 6. Extra informatie/vraag
  Ongeldige invoer
 7. Ongeldige invoer